Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Egyháztagság

Adminisztrátor

Ki a Magyarországi Református Egyház tagja?

22. § (1) A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar – illetve Magyarországon élő nem magyar – állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja.

(2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.

23. § A református egyháztag kötelességei:

(1) Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen.

(2) Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.

(3) Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék.

(4) Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.

(5) Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

24. § A református egyháztag jogai:

(1) Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.

(2) Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele.

(3) Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti.

(4) Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.

Összefoglalva tehát: az egyházi törvények szerint teljes jogú tagja lehet az egyházközségnek minden olyan, az egyházközség területén lakó konfirmált református személy, aki látogatja a gyülekezet alkalmait, részt vállal annak anyagi terheiből, és kéri felvételét a választói névjegyzékbe. Csak a névjegyzékben szereplő egyháztagok vehetnek részt a döntéshozatalban, ők választhatnak, illetve választhatók. A választói névjegyzékünkben esetenként egy név egy házaspárt, illetve egy egész családot takar. Sokszor az időközben felnőtt és konfirmált gyerekek – bár ünnepélyesen a gyülekezet tagjává fogadjuk őket – mégsem jelennek meg a névjegyzékben. Hasonlóképpen azok közül is sokan talán nem is értesültek erről a lehetőségről, akiket ismerősük, kollégájuk hívott egyszer közénk, és Isten igéje itt megszólította őket, s azóta rendszeres látogatói alkalmainknak. Vannak, akik azóta szolgálatot is vállalnak, hivatalosan mégsem tartoznak közénk. Kérünk, és biztatunk tehát mindenkit, hogy ellenőrizze és rendezze gyülekezeti tagságát! Sem névtelen sem névleges módon nem jó tartozni sehova. Isten népe közé pedig, ahol Isten néven nevez és nevünkön hív el nem is lehet igazán.

Aki pedig szív szerint ide tartozik már, de még nem keresztelték meg, még nem konfirmált, lehetősége nyílik arra, hogy megismerve református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, Jézus Krisztus követőjeként teljes elkötelezettséggel vallja és vállalja idetartozását. Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra s a felnőtt konfirmációi előkészítőre.

A lelkészi hivatalban készséggel segítünk további felvilágosítással minden kedves testvérünknek.